Vid Sävik Behandlingshem AB finns ett strukturerat uppföljningssystem för att utvärdera resultaten av behandlingen. Systemet är framtaget av Docent Anders Tengström, Karolinska Institutet. 

Sävik samverkar sedan 2014-01-01 med beroendeforskare docent med dr Anders Tengström, Karolinska Institutet (KI), Institutionen för klinisk neurovetenskap. Anders leder utvecklingsarbetet av Säviks nuvarande behandlingsmodell under de två år projektet omfattar. Tanken är att Sävik ska integrera den senaste beroendeforskningen i den löpande verksamheten. En utgångspunkt är att göra Sävik självutvärderande gällande vårdresultat genom normerade skattningar på både grupp- som individnivå.

Uppföljningen sker i tre led. Ett avsnitt avser att identifiera klientgruppen och de behandlingsbehov som finns. Det andra avsnittet syftar till att mäta relevanta problemområden och vid uppföljningar av dessa analysera eventuella förändringar under vårdtiden. Det tredje momentet i uppföljningen sker 3-6 månader efter utskrivning från vården vid Sävik. Mer specifikt ingår följande instrument för mätning av vårdresultat.  

I samband med inskrivning vid Sävik genomförs följande mätningar:

Instrument Beskrivning
GAF - Global funktionsskattning Syftet är att mäta den psykosociala funktionsförmågan.
AUDIT -Alcohol Use Disorder Identification Test AUDIT är en normerad (statistisk jämförelse med befolkningen i övrigt) självskattning som mäter alkoholkonsumtion och problem relaterat till detta.
DUDIT - Drug Use Disorders Identification Test DUDIT är en normerad (statistisk jämförelse med befolkningen i övrigt) självskattning som mäter drogkonsumtion och problem relaterat till detta.
DIP-Q, - Personality Questionnaire (personlighetsstörningar) DIP-Q är en normerad (statistisk jämförelse med befolkningen i övrigt) självskattning som mäter personlighetsrelaterade problem hos vuxna psykiatripatienter. Denna självskattning fungerar även som en screening för den halvstrukturerade intervjun SCID-II.
SCL-90 - Symptoms Checklist SCL-90 är en normerad självskattning som avser att mäta hur en person själv tycker sig ha mått psykiskt och fysiskt under den senaste veckan. Skalan används bland annat vid screening, inför behandlingsplanering, för utvärdering vid behandling och vid forskning.
IDS-100 IDS-100 är ett självskattningsinstrument som har översatts och bearbetats för svenska förhållanden av professor Sten Rönnberg. IDS-100 används för att identifiera situationer som stimulerar till konsumtion av alkohol/droger. Det ger omfattande information om återfallsrisksituationer.
ASRS - Adult ADHD Self Report Scale Symtom-checklistan är ett instrument som består av arton kriterier enligt DSM-IV-TR. Sex av de arton frågorna har visat sig vara de som är mest prediktiva av ADHD-symtom. 
HAD - Hospital Anxiety and Depression scale  HAD betyder Hospital Anxiety and Depression scale och är ett självskattningsformulär som ger ett mått på patientens sinnesstämning. Instrumentet värderar ångest och depression samtidigt och ger separata poäng för varje område. 
OQ-45 - Outcome Questionnaire 45 Instrumentet mäter patientens psykiska funktionsnivå och patientens progress i behandling. Måttet är indelat i tre subskalor som mäter psykiska symptom, interpersonella problem och social funktion. Används ofta i uppföljning.
DSM-V - Diagnostic Manual for Mental Disorders Denna manual används av framförallt läkare för att bedöma eventuella psykiska störningar hos klienterna.

 

Vid behov:

Instrument Beskrivning
ASQ - Attachment Style Questionnaire Instrumentet mäter klienternas förmåga till emotionell anknytning till andra människor.
DUDIT-e DUDIT-e är en fördjupning på DUDIT och är ett skattningsformulär för problembedömning.
BERIT, Beslutsstöd för Riskbedömningar inom kriminalvårdsverksamhet  Beslutsstödet används för att bedöma risken för brottslighet. Beslutsstödet sker vid behov.
HCR-20  HCR-20 är ett strukturerat instrument för bedömning av risker för framtida våld. Instrumentet bygger på en strikt vetenskaplig grund. Syftet med instrumentet är särskilt att förbättra beslutsunderlaget för olika yrken som arbetar med potentiellt farliga personer, men också att minimera godtyckliga riskbedömningar.

 

I samband med utskrivning genomförs följande mätningar:

Instrument Beskrivning
OQ-45 - Outcome Questionnaire 45 Instrumentet mäter patientens psykiska funktionsnivå och patientens progress i behandling. Måttet är indelat i tre subskalor som mäter psykiska symptom, interpersonella problem och social funktion. Används ofta i uppföljning.
SCL-90 - Symptom Checklist SCL-90 är en normerad självskattning som avser att mäta hur en person själv tycker sig ha mått psykiskt och fysiskt under den senaste veckan. Skalan används bland annat vid screening, inför behandlingsplanering, för utvärdering vid behandling och vid forskning.
HAD Hospital Anxiety and Depression scale  HAD betyder Hospital Anxiety and Depression scale och är ett självskattningsformulär som ger ett mått på patientens sinnesstämning. Instrumentet värderar ångest och depression samtidigt och ger separata poäng för varje område.

 

Vid uppföljning av klienten 3-6 månader efter utskrivning från vården vid Sävik.

Instrument Beskrivning
HAD Hospital Anxiety and Depression scale  HAD betyder Hospital Anxiety and Depression scale och är ett självskattningsformulär som ger ett mått på patientens sinnesstämning. Instrumentet värderar ångest och depression samtidigt och ger separata poäng för varje område. 
OQ-45 - Outcome Questionnaire 45 Instrumentet mäter patientens psykiska funktionsnivå och patientens progress i behandling. Måttet är indelat i tre subskalor som mäter psykiska symptom, interpersonella problem och social funktion. Används ofta i uppföljning.
AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) AUDIT är en normerad (statistisk jämförelse med befolkningen i övrigt) självskattning som mäter alkoholkonsumtion och problem relaterat till detta.
DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test) DUDIT är en normerad (statistisk jämförelse med befolkningen i övrigt) självskattning som mäter drogkonsumtion och problem relaterat till detta.

 

Välkommen till Säviks mobilsida!
Om ni besöker hemsidan med en bredare webbläsare så kommer ni åt mycket mer information.

Sävik AB
Box 61, 783 22 Säter
Telefon 0225 – 566 30
E-post info@savik.se