Utveckling av Sävikmodellen

Sävik samverkar sedan 2014-01-01 med beroendeforskare/docent/med dr Anders Tengström, Karolinska Institutet (KI), Institutionen för klinisk neurovetenskap. Anders leder utvecklingsarbetet med Säviks nuvarande behandlingsmodell under de tre år projektet pågår. Tanken är att Sävik ska integrera den senaste beroendeforskningen i den löpande verksamheten. En utgångspunkt är att göra Sävik självutvärderande med normerade skattningar på grupp- som individnivå.

Anders2


Klientutvärdering (KuF)
Ladda ner Klientutvärdering 2013 Ladda ner klientutvärdering 2015

Vi genomför regelbundna normerade skattningar regelbundet under behandlingens gång (se Kvalitetssystem). Inför utskrivningen får klienten fylla i ett utvärderingsformulär, KuF. Utvärderingsformuläret utvärderas regelbundet på årsbasis.

Löpande utvärdering av vårdresultat

Vid behandlingshemmet Sävik tillämpas ett strukturerat uppföljningssystem för att utvärdera resultaten av behandlingen. Uppföljningen sker i fyra led. Första uppföljningen avser att identifiera klientens symtombild genom olika former av självskattningar som sker under de första behandlingsveckorna. Den andra uppföljningen syftar till att regelbundet mäta relevanta problemområden och analysera eventuella förändringar under perioden. Uppföljningen sker vid ett tillfälle per månad. Det tredje momentet i uppföljningen sker vid utskrivning från Sävik. Den fjärde uppföljningen sker 3-6 månader efter utskrivning. Samtliga resultat och förändringar i behandlingen rapporteras genom skriftliga månadsrapporter till uppdragsgivaren. Mer specifikt ingår följande instrument för mätning av vårdresultat.

I samband med inskrivning:

AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test)

AUDIT är en normerad (statistisk jämförelse med befolkningen i övrigt) självskattning som mäter alkoholkonsumtion och problem relaterat till detta.

DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test)

DUDIT är en normerad (statistisk jämförelse med befolkningen i övrigt) självskattning som mäter drogkonsumtion och problem relaterat till detta.

SCL-90 (Symptom Checklist)

 

SCL-90 är en normerad självskattning som avser att mäta hur en person själv tycker sig ha mått psykiskt och fysiskt under den senaste veckan. Skalan används bland annat vid screening, inför behandlingsplanering, för utvärdering vid behandling och vid forskning.

IDS-100

 

IDS-100 är ett självskattningsinstrument som har översatts och bearbetats för svenska förhållanden av professor Sten Rönnberg. IDS-100 används för att identifiera situationer som stimulerar till konsumtion av alkohol/droger. Det ger omfattande information om återfallsrisksituationer.

ASRS Adult ADHD Self Report Scale

Symtom-checklistan är ett instrument som består av arton kriterier enligt DSM-IV-TR. Sex av de arton frågorna har visat sig vara de som är mest prediktiva av ADHD-symtom.

HAD Hospital Anxiety and Depression scale

HAD betyder Hospital Anxiety and Depression scale och är ett självskattningsformulär som ger ett mått på patientens sinnesstämning. Instrumentet värderar ångest och depression samtidigt och ger separata poäng för varje område.

Outcome Questionnaire 45 (OQ-45)

Instrumentet mäter patientens psykiska funktionsnivå och patientens progress i behandling. Måttet är indelat i tre subskalor som mäter psykiska symptom, interpersonella problem och social funktion. Används vid månadsuppföljning.

 

Vid behov

 

DIP-Q Personality Questionnaire

DIP-Q är en normerad (statistisk jämförelse med befolkningen i övrigt) självskattning som mäter personlighetsrelaterade problem hos vuxna psykiatripatienter. Denna självskattning fungerar även som en screening för den halvstrukturerade intervjun SCID-II.

ASQ, Attachment Style Questionnaire

Instrumentet mäter klienternas förmåga till emotionell anknytning till andra människor.

DUDIT-e

DUDIT-e är en fördjupning på DUDIT och är ett skattningsformulär för problembedömning.

BERIT, Beslutsstöd för Riskbedömningar inom kriminalvårdsverksamhet

Beslutsstödet används för att bedöma risken för brottslighet. Beslutsstödet sker vid behov.

HCR-20

HCR-20 är ett strukturerat instrument för bedömning av risker för framtida våld. Instrumentet bygger på en strikt vetenskaplig grund. Syftet med instrumentet är särskilt att förbättra beslutsunderlaget för olika yrken som arbetar med potentiellt farliga personer, men också att minimera godtyckliga riskbedömningar.


I samband vid utskrivning från Sävik görs följande mätningar:

 

Instrument

 

Beskrivning

Outcome Questionnaire 45 (OQ-45)

Instrumentet mäter patientens psykiska funktionsnivå och patientens progress i behandling. Måttet är indelat i tre subskalor som mäter psykiska symptom, interpersonella problem och social funktion. Används ofta i uppföljning.

SCL-90 (Symptom Checklist)

 

SCL-90 är en normerad självskattning som avser att mäta hur en person själv tycker sig ha mått psykiskt och fysiskt under den senaste veckan. Skalan används bland annat vid screening, inför behandlingsplanering, för utvärdering vid behandling och vid forskning.

HAD Hospital Anxiety and Depression scale

HAD betyder Hospital Anxiety and Depression scale och är ett självskattningsformulär som ger ett mått på patientens sinnesstämning. Instrumentet värderar ångest och depression samtidigt och ger separata poäng för varje område.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid uppföljning av klienten 3-6 månader efter utskrivning:

HAD Hospital Anxiety and Depression scale

HAD betyder Hospital Anxiety and Depression scale och är ett självskattningsformulär som ger ett mått på patientens sinnesstämning. Instrumentet värderar ångest och depression samtidigt och ger separata poäng för varje område.

Outcome Questionnaire 45 (OQ-45)

Instrumentet mäter patientens psykiska funktionsnivå och patientens progress i behandling. Måttet är indelat i tre subskalor som mäter psykiska symptom, interpersonella problem och social funktion. Används ofta i uppföljning.

AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test)

AUDIT är en normerad (statistisk jämförelse med befolkningen i övrigt) självskattning som mäter alkoholkonsumtion och problem relaterat till detta.

DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test)

DUDIT är en normerad (statistisk jämförelse med befolkningen i övrigt) självskattning som mäter drogkonsumtion och problem relaterat till detta.


Övrigt:

Vi tar inte emot personer utan att en bedömning har skett utifrån en strukturerad checklista. Utgångspunkten är att matcha behandlingsinnehållet på Sävik med personens individuella behov. Samtliga inskrivna är delaktiga i utformningen av sin vårdplan som upprättas på respektive myndighet inför inskrivning på Sävik behandlingshem. När klienten är inskriven arbetar vi tillsammans fram en genomförandeplan som baseras på uppdragsgivarens vårdplan. När genomförandeplanen är fastställd dvs efter c:a en månads placering, så delges den till klienten och vidarebefordras till myndigheten. Uppföljningar och revideringar av genomförandeplanen sker regelbundet tillsammans med klient respektive handläggande myndighet.

Medlemskap, forskningsorganisationer

Vi är medlemmar i ISRA, International Society for Research on Aggression IAFMHS, International Society For Mental Health Services. Vi deltar regelbundet i ISRA & IAFMHS vetenskapliga symposier och sammankomster.

Välkommen till Säviks mobilsida!
Om ni besöker hemsidan med en bredare webbläsare så kommer ni åt mycket mer information.

Sävik AB
Box 61, 783 22 Säter
Telefon 0225 – 566 30
E-post info@savik.se